TS. NGUYỄN THỊ ANH THƯ

20/10/2020

Nguyễn Thị Anh Thư
☛ Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, nghiên cứu sâu về ứng dụng BSC/KPI trong doanh nghiệp.

☛ Trợ lý Tổng giám đốc tại Công ty Kinh Đô Miền Bắc & Tập đoàn Ecopark Chuyên gia Quản trị chiến lược, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Quản trị Doanh nghiệp

☛ Giảng viên doanh nghiệp, bộ môn Quản trị chiến lược, Trung tâm Giáo dục từ xa, Đại học Kinh tế Quốc dân
 
Tiến sĩ Nguyễn Thị Anh Thư
Chuyên gia đào tạo, tư vấn về Quản trị chiến lược
 
Đã tham gia các dự án tư vấn liên quan đến xây dựng và triển khai chiến lược 7 KPI, xây dựng hệ thống quản trị cho các công ty, tổ chức sau:
 
- Tiến sĩ chuyên ngành
- Quản trị Kinh doanh, nghiên cứu sâu về ứng dụng BSC/KPI trong doanh nghiệp.
- Trợ lý Tổng giám đốc tại Công ty Kinh Đô Miền Bắc & Tập đoàn Ecopark Chuyên gia Quản trị chiến lược
- Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Quản trị Doanh nghiệp.
- Giảng viên doanh nghiệp, bộ môn Quản trị chiến lược,
- Trung tâm Giáo dục từ xa, Đại học Kinh tế Quốc dân

0981.444.083